GRUPA CALOR

Kogeneracja Myszków

U&R CALOR SP. Z O.O

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2011 R. WYTWARZA, PRZESYŁA I DYSTRYBUUJE CIEPŁO NA POTRZEBY C.O. I CWU.

Strona główna » U&R CALOR Sp. z o.o. » O Firmie

O Firmie

wielkość tekstu:A | A | A

                              
  

      

                                                                                                                    Firma U&R CALOR Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

Zadanie 1. Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki


Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji na realizację projektu :
" Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o całkowitej mocy powyżej 1MW w miejscowościach Wojkowice, Myszków, Lubliniec , Dąbrowa Górnicza , Bytom "

Efekt rzeczowy:
 

  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji 11,14 MWe.
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji 11,52 MWe.
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji szt. 8 .
  • Efekt ekologiczny: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 79 966,47 ton równoważnika CO2 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 189 036,48 GJ /rok .
  • Łączna kwota inwestycji 47 000 000,00 PLN/netto. 
  • Kwota dofinansowania 26 167 368,00 PLN.

 


U&R CALOR jest spółką funkcjonującą w sektorze rozproszonej energetyki cieplnej . Spółka swój potencjał buduje w oparciu o sektor małych i średnich systemów ciepłowniczych. Działa na rynku województwa śląskiego . Obecne lokalizacja źródeł ciepła skupiona jest w miejscowościach :
Wojkowice, Dąbrowa Górnicza, Bytom , Lubliniec, Myszków, Będzin Grodziec . Ponadto Spółka w ramach Grupy dostarcza ciepło w następujących lokalizacjach: Dobrodzień , Kalety (kotłownie miałowe ).

            Zainstalowana moc cieplna wynosi 120,61 MW, długość sieci cieplnych 41,3 km. Spółka posiada zdywersyfikowany rynek odbiorców – odbiorcami świadczonych usług w zakresie dostaw ciepła sieciowego i ciepłej wody użytkowej są spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, instytucje, przedsiębiorstwa, odbiorcy indywidualni. Cele jakie zostały sformułowane przez Zarząd Spółki i Udziałowców, biorą pod uwagę założenia Planu Zrównoważonego Rozwoju. Chcemy dostarczać Odbiorcom ciepło w sposób zgodny ze standardami jakościowymi i ilościowymi, zapewnić stabilne ceny, z poszanowaniem dla środowiska i wykorzystaniem najnowszych technologii. Strategia Spółki zmierza do produkcji ciepła i energii elektrycznej z wykorzystaniem systemów wysokosprawnej kogeneracji, co zmniejszy zużycie energii pierwotnej w źródle a tym samym ograniczy emisję dwutlenku węgla do atmosfery a także znacząco zredukuje emisję pyłów i dwutlenku siarki. Orientując się na potrzeby i wymagania Odbiorców będziemy rozbudowywać systemy ciepłownicze.

        Misją Spółki jest: Nowoczesna i przyjazna dla środowiska produkcja skojarzonego ciepła i energii elektrycznej  gwarancją niezawodnych dostaw Naszym Odbiorcom.
 U&R CALOR is a company which functions in the decentralised thermal energy area. The Company’s potential is based on an area of small and middle sized heating systems. It operates on the markets of the Silesian Voivodeship . Currently the localisation of the heat sources concentrates in the towns of Wojkowice, Dąbrowa Górnicza, Bytom , Lubliniec, Myszków, Będzin Grodziec . Moreover, as a Group, the company provides with heat the following locations  Dobrodzień , Kalety (carbon  boiler plants).
               The installed heat output is 120,61 MW, and the length of the heating network is 41,3
 km. The company has a diversified receivers market - amongst the receivers of heat and hot water are housing associations, communities, institutions, companies, and individual receivers. The Aims formulated by the Company and Partners Management take the Plan for Balanced Development under consideration. We want to provide the Receivers with heat according to the qualitative and quantitative standards. Our aim is to to provide stabile prices while caring about the environment and making use of modern technologies. The Strategy of the company aims towards the heat production by means of a high-efficiency cogeneration, which will minimise the use of primary energy in the source, minimise the emission of carbon dioxide, and significantly reduce the emission of dust and sulphur dioxide. We want to expand the heating systems while being oriented towards the needs and requirements of our Receivers.
         The Mission of the Company is:  A modern and environment-friendly combined heat and electrical energy production, in order to provide  guarantee our Receivers a reliable supply.
 


 Firma U&R Calor dostarcza ciepło w następujących lokalizacjach: Wojkowice, Myszków, Lubliniec, Kłobuck, Dąbrowa Górnicza, Bytom, BędzinKlauzula informacyjna RODO   

Klauzula informacyjna Polityka zapobiegania nadużyciom finansowym i przeciwdziałania konfliktowi interesów 

Zgłoszenia nadużyć finansowych i konfliktu interesów

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.www.urcalor.pl/kategorie/polityka_plikow_cookie 

Przydatne linki

     URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
Strona główna
GRUPA CALOR