GRUPA CALOR

Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2012 R. WYTWARZA, PRZESYŁA I DYSTRYBUUJE CIEPŁO NA POTRZEBY C.O. I CWU.

Strona główna » Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o. » O firmie

O firmie

wielkość tekstu:A | A | A

 

   

                                                                                   

 

 

Firma Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

Zadanie 1. Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na realizację projektu
„Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym dla Jednostki Wojskowej w Kłodzku przy ul. Walecznych 59.” 

Efekt rzeczowy:

  • Budowa sieci ciepłowniczych – 2,35 km
  • Wykonanie węzła ciepłowniczego – 1 szt.
  • Łączna kwota inwestycji 6 000 000,00 zł/netto
  • Wartość dofinansowanie 4 771 280,00 zł

                                                                                     

Zadanie 2.

Firma CALOR ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o. w dniu 06.10.2017 podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie projekty pod nazwą „Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MWe w miejscowości Mikołów dla mocy 2x1,2 MWe” (POIS.01.06.01.-00-0005/16). Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Efekt rzeczowy:

Wybudowanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji - 2 szt. 2,38MW energia elektryczna , 2,566 MW energii cieplnej

Efekt ekologiczny:

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników ekologicznych:

  • Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych 15 374,29 MgCo2
  • Produkcję ciepła z nowo wybudowanych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE w szacowanych ilości 38 128,63 GJ/a


 Łączna kwota inwestycji: 10 239 837,40 zł/netto.

Wartość dofinansowania: 5 642 790,77 zł.


 

           CALOR Energetyka Cieplna jest spółką funkcjonującą w sektorze rozproszonej energetyki cieplnej . Spółka swój potencjał buduje w oparciu o sektor małych i średnich systemów ciepłowniczych. Działa na rynku województwa śląskiego i dolnośląskiego. Obecne lokalizacja źródeł ciepła skupiona jest w miejscowościach Mikołów, Kłodzko. Ponadto Spółka w ramach Grupy dostarcza ciepło w następujących lokalizacjach: Szczytna, Polanica Zdrój, Lądek Zdrój, Nowa Ruda, Strzegom (kotłownie gazowe).

            Zainstalowana moc cieplna wynosi 57,79 MW, długość sieci cieplnych 19,6 km. Spółka posiada zdywersyfikowany rynek odbiorców – odbiorcami świadczonych usług w zakresie dostaw ciepła sieciowego i ciepłej wody użytkowej są spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, instytucje, przedsiębiorstwa, odbiorcy indywidualni. Cele jakie zostały sformułowane przez Zarząd Spółki i Udziałowców, biorą pod uwagę założenia Planu Zrównoważonego Rozwoju. Chcemy dostarczać Odbiorcom ciepło w sposób zgodny ze standardami jakościowymi i ilościowymi, zapewnić stabilne ceny, z poszanowaniem dla środowiska i wykorzystaniem najnowszych technologii. Strategia Spółki zmierza do produkcji ciepła i energii elektrycznej z wykorzystaniem systemów wysokosprawnej kogeneracji, co zmniejszy zużycie energii pierwotnej w źródle a tym samym ograniczy emisję dwutlenku węgla do atmosfery a także znacząco zredukuje emisję pyłów i dwutlenku siarki. Orientując się na potrzeby i wymagania Odbiorców będziemy rozbudowywać systemy ciepłownicze.

        Misją Spółki jest: Nowoczesna i przyjazna dla środowiska produkcja skojarzonego ciepła i energii elektrycznej dla zapewnienia ( lub / gwarancją ) niezawodnych dostaw Naszym Odbiorcom.


 

            CALOR EC is a company which functions in the decentralised thermal energy area. The Company’s potential is based on an area of small and middle sized heating systems. It operates on the markets of the Silesian Voivodeship and the Lower Silesian Voivodeship. Currently the localisation of the heat sources concentrates in the towns of Miłków and Kłodzko. Moreover, as a Group, the company provides with heat the following locations: Szczytna, Polanica Zdrój, Lądek Zdrój, Nowa Ruda, Strzegom (gas boiler plants).

               The installed heat output is 57,79 MW, and the length of the heating network is 19,6 km. The company has a diversified receivers market - amongst the receivers of heat and hot water are housing associations, communities, institutions, companies, and individual receivers. The Aims formulated by the Company and Partners Management take the Plan for Balanced Development under consideration. We want to provide the Receivers with heat according to the qualitative and quantitative standards. Our aim is to to provide stabile prices while caring about the environment and making use of modern technologies. The Strategy of the company aims towards the heat production by means of a high-efficiency cogeneration, which will minimise the use of primary energy in the source, minimise the emission of carbon dioxide, and significantly reduce the emission of dust and sulphur dioxide. We want to expand the heating systems while being oriented towards the needs and requirements of our Receivers.

         The Mission of the Company is:  A modern and environment-friendly combined heat and electrical energy production, in order to provide our Receivers with a reliable supply. ( / guarantee our Receivers a reliable supply)


Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna Polityka zapobiegania nadużyciom finansowym i przeciwdziałania konfliktowi interesów

Zgłoszenia nadużyć finansowych i konfliktu interesów 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

www.urcalor.pl/kategorie/polityka_plikow_cookie

Przydatne linki

    

 

 

 

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
Strona główna
GRUPA CALOR